بلی، پشتیبانی می کند. در سرویس های ما امکان استفاده از پایگاه داده های MS_SQL 2012  و نسخه های پیشین و   Access مقدور می باشد.