راه اندازی سرور بازی

راه اندازی سرور world of warcraft نسخه ۳٫۳٫۵a

wow

مشخصات :نسخه قابل استفاده:۳٫۳٫۵a
نوع هسته: TrinityCore
نوع ديتا: TrinityCore Database
کاملا نرمال سرور
تقریبا ۱۰۰% Talent ها فیکس شده
 • مشخصات ميزان تقريبي استفاده از spell
کلاس: Death Knight ميزان تقريبي فيکس شدن: ۹۹ درصد
کلاس: Druid ميزان تقريبي فيکس شدن: ۹۹ درصد
کلاس: Hunter ميزان تقريبي فيکس شدن: ۹۹ درصد
کلاس: Mage ميزان تقريبي فيکس شدن: ۹۹ درصد
کلاس: Paladin ميزان تقريبي فيکس شدن: ۹۹ درصد
کلاس: Priest ميزان تقريبي فيکس شدن: ۹۹ درصد
کلاس: Rogue ميزان تقريبي فيکس شدن: ۹۹ درصد
کلاس: Shaman ميزان تقريبي فيکس شدن: ۹۹ درصد
کلاس: Warlock ميزان تقريبي فيکس شدن: ۹۹ درصد
کلاس: Warrior ميزان تقريبي فيکس شدن: ۹۹ درصد
*Quest 99% Fixed
 • battle Ground هاي فعال:

Random Battlegrounds 100%
Warsong Gulch 100%
Arathi Basin 100%
Eye of the Storm 100%
Alterac Valley 100%
Strand of the Ancients 100%
Isle of Conquest 100%

Wintergrasp 100%

تمامی arena های سرور ۱۰۰% fix هستند.
Blade’s Edge Arena
Nagrand Arena
Ruins of Lordaeron
The Ring of Valor
The Dalaran Arena
Dungeon های fix شده!
Blackfathom Deeps
Blackrock Depths
Blackrock Spire
Blackwing Lair
Dire Maul
Gnomeregan
Maraudon
Molten Core
Ragefire Chasm
Razorfen Downs
Razorfen Kraul
Ruins of Ahn’Qiraj
Scarlet Monastery
Scholomance
Shadowfang keep
Stormwind Stockade
Stratholme
Temple of Ahn’Qiraj
Temple of Atal’Hakkar
The Deadmines
Uldaman
Wailing Caverns
Zul’Gurub
Zul’Farrak
تمامی اینس های ۲٫۴٫۳ و ۱٫۱٫۲ به طور ۱۰۰% فیکس می باشد.

اینس های WOTLK 3.3.5a

Naxxramas
Wyrmrest Temple: The Obsidian Sanctum
Utgarde Keep: Utgarde Keep
Utgarde Keep: Utgarde Pinnacle
Azjol-Nerub: Ahn’Kahet: The Old Kingdom
Azjol-Nerub: Azjol-Nerub
Drak’Tharon Keep
The Nexus: The Nexus
The Nexus: The Eye of Eternity
Caverns of Time: The Culling of Stratholme
The Violet Hold
Gundrak
Vault of Archavon
Onyxia’s Lair
Ulduar
Ulduar: Halls of Stone
Ulduar: Halls of Lightning
Crusaders’ Coliseum: Trial of the Champion
Crusaders’ Coliseum: Trial of the Crusader
Icecrown Citadel: Halls of Reflection 100%
Icecrown Citadel: Pit of Saron 100%
Icecrown Citadel: Forge of Souls 100%

Icecrown Citadel

 • Lord Marrowgar 100%
 • Lady Deathwhisper 100%
 • Battle Gunship 100%
 • Deathbringer Saurfang 100%
 • Festergut 100%
 • Rotface 100%
 • Professor Putricide 100%
 • The Blood prince Council encounter 100%
 • Blood-Queen Lana’Thel 100%
 • Valithria Dreamwalker 100%
 • Sindragosa 100%
 • LICHKING 100%
Wyrmrest Temple: Ruby Sanctum 100% Fixed Blizzlike

امکانات سرور:

فایل هایی که در زمان فروش به شما داده می شود.
سرور : ۱۰۰%
وی مپ: ۱۰۰%
دی بی سی : ۱۰۰%
مپ: ۱۰۰%
سورس : ۱۰۰%
قابل اضافه کردن هر نوع اسکریپت مورد نیاز

راه اندازی سرور تراوین

اطلاعات بیشتر در لینک زیر

سرور تراوین

 

راه اندازی سرور بازی wow بستگی به درخواست شما با راه اندازی سایت بین ۱۵۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰۰ تومان هزینه دارد.

جهت اطلاع بیشتر به بخش فروش از طریق لینک زیر در ارتباط باشید:

جهت سفارش تیکت ارسال کنید