آیا امکان ارتقا RAM وبا فضا ویا ترافیک به طور مجزا وجود دارد؟

بله با دریافت تفاوت این قابلیت وجود دارد.