آیا من امکان Reboot (ریستارت کردن ) سرور مجازی خود را خواهم داشت ؟

بله , این امکان در پورتال مشتریان فراهم است.