آیا کنترل پنل نیز در اختیار من برای مانیتورینگ قرار می دهید؟

بله ، این مورد در اختیار شما قرار میگیرد و شما میتوانید سرویسهای مختلف را در سرور خود مانیتور کنید.