Customization چیست؟

این قابلیت که در پکیج تجاری پشتیبانی می شود این امکان را به شما می دهد تا هر سرویسی بغیر از از سرویسهای ذکر شده را بررسی کنیم ، برفرض مثال یک مشتری اعلام میکند ، من میخواهم وضعیت ارسال اسپم از سرورم مانیتور شود.