تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

آموزش دستورات لینوکس خاموش کردن , راه اندازی مجدد سرور

آموزش دستورات لینوکس خاموش کردن , راه اندازی مجدد سرور

خاموش کردن , راه اندازی مجدد و خروج یک سیستم

دستورتوضیح
# init 0این دستور برای خاموش کردن سیستم به کار می رود   [man]
# logoutخارج شدن از سیستم و رفتن به صفحه ی ورود مجدد ( Login )   [man]
# rebootاین دستور برای راه اندازی مجدد ( restart ) سیستم به کار می رود   [man]
# shutdown -h nowاین دستور برای خاموش کردن سیستم به کار می رود   [man]
# shutdown -h 16:30 &خاموش کردن سیستم در ساعت و دقیقه ی معین   [man]
# shutdown -cلغو کردن ( cancel ) خاموش شدن سیستم در زمان معین   [man]
# shutdown -r nowاین دستور برای راه اندازی مجدد ( restart ) سیستم به کار می رود   [man]
# telinit 0این دستور برای خاموش کردن سیستم به کار می رود   [man]
درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید