تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

اضافه کردن ای پی در Debian

بری مشاهده ای پی ادرس ها در Debian شما می توانید از دستور زیر استفاده کنید:

$ ip address show

همچنین برای اضافه کردن ای پی اضافه از دستور زیر اضافه کنید:

# ifconfig eth0 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 up

از دستور زیر هم میتونین استفاده کنین

ip address add 192.168.1.100/24 brd + dev eth0

 

برای حذف ای پی از سرور از دستور زیر استفاده کنید.

ip address del 192.168.1.100 dev eth0

 

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید