تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

خطا DB error: PANIC: fatal region error detected; run recovery

رفع خطا DB error: PANIC: fatal region error detected; run recovery
 که در لاگ های مربوط به exim مشاهده می شود دستورات زیر را در سرور وارد میکنیم:
cd /var/spool/exim/db
rm -rf *
service exim restart
درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید