تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

خطا mail server certificate invalid outlook

ممکن است در تنظیمات ایمیل روی اوتلوک با چنین خطایی مواجه شوید

mail server certificate invalid outlook

اتصال ایمن غیر قابل دسترس است

کافیست در فایل exim.conf موارد زیر را با #  غیر فعال کنید.

tls_certificate = /etc/exim.cert
tls_privatekey = /etc/exim.key
tls_require_ciphers = ALL:!ADH:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:-LOW:-SSLv2:-EXP
tls_advertise_hosts = *
درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید