تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

رفع خطا ERROR TCP bind() error Address already in use

ERROR TCP bind() error Address already in use

برای رفع این مشکل فایل clamd.conf را ویرایش نمایید.

۱
nano /etc/clamd.conf

عبارت

۱
LocalSocket /tmp/clamd.socket

را بصورت زیر تغییر دهید:

۱
LocalSocket /var/run/clamav/clamd.sock

و در نهایت:

۱
service clamed restart
درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید