تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

رفع خطا Proftpd dead but subsys locked

گاهی در ارتباط با ftp با خطاهای مختلفی روبرو می شوید و امکان اتصال برقرار نیست.

در این مواقع وقتی در سرور ، سرویس proftpd را ریستارت میکنید با خطای زیر مواجه می شوید:

Proftpd dead but subsys locked

برای رفع این خطا اقدامات زیر را انجام دهید:

در صورتی که با خطایProftpd dead but subsys locked مواجه می شوید ابتدا دستورات زیر را اجرا نمایید:

/etc/init.d/proftpd stop
/etc/init.d/xinetd stop
rm -f /var/lock/subsys/proftpd
/etc/init.d/proftpd start
/etc/init.d/xinetd start

در صورتی که با دستورات بالا مشکل سرویس FTP  برطرف نگردید وارد مسیر زیر شوید و دستورات زیر را وارد کنید:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build proftpd

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید