تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

رفع مشکل استارت نشدن Mysql در سرور cpanel

df -h

chown root:root /tmp

chmod 1777 /tmp

mv /etc/my.cnf      /etc/my.cnf.old

tail -f /var/lib/mysql/servername.err

/scripts/securemysql
-- nano /etc/my.cnf

وارد میکنیم:

[mysql]
local-infile=0

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید