تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

غیر فعال کردن پیغام یا alert های cron و process

برای غیر فعال کردن پیغام هایی که مربوط به cron است بعنوان مثال پیغامهای زیر:
Cron <[email protected]> /usr/sbin/csf -u
Upgrading csf from v9.02 to 9.04…
Retrieving new csf package…

—–

Cron <[email protected]> /usr/local/cpanel/scripts/upcp –cron
[2016-06-24 04:34:01 -0400] Detected cron=1 (cron mode set from command line)
—————————————————————————————————-
=> Log opened from cPanel Update (upcp) – Slave (23353) at Fri Jun 24 04:34:01 2016

—-
اقدامات زیر را انجام می دهیم:

export VISUAL=nano ; service crond restart
crontab -e

سپس مقابل cron هایی که می خواهیم نتیجه ان ارسال نشود مقدار زیر را وارد میکنیم:

>/dev/null 2>&1

مثال:

34 4 * * * /usr/local/cpanel/scripts/upcp --cron > /dev/null 2>&1

در پایان سرویس cron را ریستارت میکنیم.
همچنین توجه داشته باشید مسیر cron های اپدیت csf به شرح زیر است:
/etc/cron.d
باید در این مسیر فایل csf_update را ویرایش کنید و مقدار

>/dev/null 2>&1

در ان روبروی دستور اضافه کنید
با اینکار اعلام میکنید ، خروجی cron ایمیل نشود.

برای غیر فعال کردن ایمیلهای مربوط به استفاده منابع مثل رم نیز طبق روال زیر عمل میکنیم:

[[email protected] #] nano /etc/csf/csf.conf
-----
# This User Process Tracking option sends an alert if any linux user process
# exceeds the memory usage set (MB). To ignore specific processes or users use
# csf.pignore
#
# Set to 0 to disable this feature
PT_USERMEM = "200"


PT_USERMEM را صفر قرار می دهیم .


در پایان
csf -r

امیدواریم این آموزش براتون مفید باشه

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید