تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

فعالسازی Spamassassin

در ابتدا دقت فرماييد “Spamassassin” بر روي سرور شما نصب باشد. پس از آن تغييرات زير را جهت فعال سازي آن اعمال نماييد:

در فايل “/etc/exim.conf file” :


“spamd” و “spamc” را نصب نماييد:

cd /usr/local/directadmin/scripts
./spam.sh

دقت داشته باشيد که ممکن است در زمان انجام نصب “spamd” با خطايي در رابطه با ماژول پرل مواحه شويد. در اين صورت تلاش بفرماييد تا توسط “cpan” موفق به نصب شويد:
PERL_MM_USE_DEFAULT=1 cpan -i Archive::Tar Digest::SHA Mail::SPF IP::Country Net::Ident IO::Socket::INET6 Compress::Zlib Mail::DKIM LWP::UserAgent HTTP::Date Encode::Detect

اکنون “spam.sh” را دومرتبه اجرا نماييد.
ممکن است در اينجا با سوال “Are you ready for manual configuration? [yes] no” مواجه شويد.در صورتي که به تنظيم دستي تسلط داريد”yes” و در غير اين صورت پس از انتخاب “no” روي “enter” کليک کنيد.

“spamd” را “start ” فرماييد:
/usr/bin/spamd -d -c -m 15

در استفاده از “spamd”, براي دريافت “exim”, تغييرات زير را روي فايل “etc/exim.conf” اعمال کنيد:

اين کدها را :

# Spam Assassin
#spamcheck_director:
# driver = accept
# condition = “${if and { \
# {!def:h_X-Spam-Flag:} \
# {!eq {$received_protocol}{spam-scanned}} \
# {!eq {$received_protocol}{local}} \
# {exists{/home/${lookup{$domain}lsearch{/etc/virtual/domainowners}{$value}}/.spamassassin/user_prefs}} \
# {<{$message_size}{100k}} \
# } {1}{0}}”
# retry_use_local_part
# transport = spamcheck
# no_verify

به اين شکل تغيير دهيد:

# Spam Assassin
spamcheck_director:
driver = accept
condition = “${if and { \
{!def:h_X-Spam-Flag:} \
{!eq {$received_protocol}{spam-scanned}} \
{!eq {$received_protocol}{local}} \
{exists{/home/${lookup{$domain}lsearch{/etc/virtual/domainowners}{$value}}/.spamassassin/user_prefs}} \
{<{$message_size}{100k}} \
} {1}{0}}”
retry_use_local_part
transport = spamcheck
no_verify


اکنون “exim ” را “restart” نماييد:

/sbin/service exim restart

توجه داشته باشيد که فايلهاي “spamassassin config” در مسير “/etc/mail/spamassassin/local.cf” واقع اند.

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید