تماس 9 تا 21 و تیکت 24 ساعته

مشکل در اضافه نمودن دامنه در وبسایت پنل

بصورت پیش فرض زمانی که بخواهید دامنه هایی همچون .company یا .lighting را در وبسایت پنل اضافه نمائید، امکان اضافه نمودن اینگونه دامنه ها مجاز نمی باشد و کاراکتر* در کنار فیلد نام دامنه بعنوان خطا در نام دامنه قابل مشاهده می باشد.

جهت رفع این مشکل در سرور دو صفحه زیر را باید ویرایش نمائید:

PortalDesktopModulesWebsitePanelDomainsAddDomain.ascx
و
PortalDesktopModulesWebsitePanelUserCreateSpace.ascx

خطوط مانند زیر را پیدا نمائید:

<asp:RegularExpressionValidator id=”DomainFormatValidator” runat=”server” meta:resourcekey=”DomainFormatValidator”
ControlToValidate=”txtDomainName” Display=”Dynamic” ValidationGroup=”CreateSpace” SetFocusOnError=”true”
ValidationExpression=”^([a-zA-Z0-9]([a-zA-Z0-9-]{0,61}[a-zA-Z0-9])?.){1,10}[a-zA-Z]{2,6}$”></asp:RegularExpressionValidator>

بعنوان مثال مقدار {۲,۶}$ را به {۲,۱۵}$ تغییر دهید.

درباره نویسنده

لطفا به این مطلب نظر دهید