خطا mail server certificate invalid outlook

نوشته شده توسط: محمد

ممکن است در تنظیمات ایمیل روی اوتلوک با چنین خطایی مواجه شوید
mail server certificate invalid outlook
اتصال ایمن غیر قابل دسترس است
کافیست در فایل exim.conf موارد زیر را با #  غیر فعال کنید.
[php]
tls_certificate = /etc/exim.cert
tls_privatekey = /etc/exim.key
tls_require_ciphers = ALL:!ADH:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:-LOW:-SSLv2:-EXP
tls_advertise_hosts = *
[/php]

مطالب مرتبط

نظر شما