دستورات csf در ssh

نوشته شده توسط: محمد

از طریق ssh براحتی می توانید فایروال را مدیریت کنید:
دستورات مهم
csf -r
ریستارت فایروال
csf  -dr
برای از بلاک خراج کردن ای پی
در هاست اشتراکی پیشنهاد می شود ای پی مشتری را ازین روش باز کنید
csf -a
برای بازکردن ای پی برای همیشه و در لیست سفید قرار دادن

دستور توضیحات مثال
csf -s Start the firewall rules root@server[~]#csf -s
csf -f Flush/Stop firewall rules (note: lfd may restart csf)
root@server[~]#csf -f
csf -r Restart the firewall rules root@server[~]#csf -r
csf -a [IP.add.re.ss] [comment] Allow an IP and add to /etc/csf/csf.allow
root@server[~]#csf -a 187.33.3.3 Home IP Address
csf -tr [IP.add.re.ss] Remove an IP from the temporary IP ban or allow list.
root@server[~]#csf -tr 66.192.23.1
csf -tf Flush all IPs from the temporary IP entries
root@server[~]#csf -tf
csf -d [IP.add.re.ss] [comment] Deny an IP and add to /etc/csf/csf.deny root@server[~]#csf -d 66.192.23.1 Blocked This Guy
csf -dr [IP.add.re.ss] Unblock an IP and remove from /etc/csf/csf.deny root@server[~]#csf -dr 66.192.23.1
csf -df Remove and unblock all entries in /etc/csf/csf.deny root@server[~]#csf -df
csf -g [IP.add.re.ss] Search the iptables and ip6tables rules for a match (e.g. IP, CIDR, Port Number) root@server[~]#csf -g 66.192.23.1
csf -t  Displays the current list of temporary allow and deny IP entries with their TTL and comment  root@server[~]#csf -t

مطالب مرتبط

نظر شما