رفع خطا Host ‘ip’ is blocked because of many connection errors

نوشته شده توسط: محمد

Host ‘ip’ is blocked because of many connection errors; unblock with ‘mysqladmin flush-hosts’
 
برای رفع این خطا می توانیم در فایل my.cnf
عبارت:

max_connect_errors =۱۰۰۰۰۰۰۰۰را اضافه کنیم.
یا وارد Phpmyadmin شده و query زیر را اجرا کنید:
FLUSH HOSTS;

		

مطالب مرتبط

نظر شما