رفع مشکل مشاهده سایتها با https

نوشته شده توسط: محمد

مدیریان سرور ها ممکن است با مشکلی مواجه باشند که سایتهای سرور که با https باز میکنند، روی سایت دیگری ریدایرکت می شود

در این مواقع با اعمال تغییر زیر مشکل رفع می شود:
فایل تنظیمات اپاچی را ویارایش کنید
/usr/local/apache/conf/httpd.conf
تغییرات زیر اعمال شود
برای دامنه ای که روی ان ریدایرکت انجام می شود.
VirtualHost ip:443
add check doamin whit port 443
change 443 >>80
 1. Select the Pre Virtual Host Include option.
 2. Select the Apache version from the menu. We recommend that you select All Versions.
 3. Enter the following text in the available text box:
  <VirtualHost IPADDRESS:443>
   ServerName HOSTNAME
   DocumentRoot /usr/local/apache/htdocs
   ServerAdmin EMAIL
   <IfModule mod_suphp.c>
    suPHP_UserGroup nobody nobody
   </IfModule>
  	SSLEngine on
  	SSLCertificateFile SSLCERTIFICATEFILE
  	SSLCertificateKeyFile YOUR-SSLCERTIFICATEKEYFILE
   </VirtualHost>
 4. Click Proceed
 5. Click Update.

مطالب مرتبط

نظر شما