فعالسازی Spamassassin

نوشته شده توسط: محمد
در ابتدا دقت فرمایید “Spamassassin” بر روی سرور شما نصب باشد. پس از آن تغییرات زیر را جهت فعال سازی آن اعمال نمایید:
در فایل “/etc/exim.conf file” :

“spamd” و “spamc” را نصب نمایید:
cd /usr/local/directadmin/scripts
./spam.sh
دقت داشته باشید که ممکن است در زمان انجام نصب “spamd” با خطایی در رابطه با ماژول پرل مواحه شوید. در این صورت تلاش بفرمایید تا توسط “cpan” موفق به نصب شوید:
PERL_MM_USE_DEFAULT=1 cpan -i Archive::Tar Digest::SHA Mail::SPF IP::Country Net::Ident IO::Socket::INET6 Compress::Zlib Mail::DKIM LWP::UserAgent HTTP::Date Encode::Detect
اکنون “spam.sh” را دومرتبه اجرا نمایید.
ممکن است در اینجا با سوال “Are you ready for manual configuration? [yes] no” مواجه شوید.در صورتی که به تنظیم دستی تسلط دارید”yes” و در غیر این صورت پس از انتخاب “no” روی “enter” کلیک کنید.

“spamd” را “start ” فرمایید:
/usr/bin/spamd -d -c -m 15
در استفاده از “spamd”, برای دریافت “exim”, تغییرات زیر را روی فایل “etc/exim.conf” اعمال کنید:
این کدها را :
# Spam Assassin
#spamcheck_director:
# driver = accept
# condition = “${if and { \
# {!def:h_X-Spam-Flag:} \
# {!eq {$received_protocol}{spam-scanned}} \
# {!eq {$received_protocol}{local}} \
# {exists{/home/${lookup{$domain}lsearch{/etc/virtual/domainowners}{$value}}/.spamassassin/user_prefs}} \
# {<{$message_size}{100k}} \
# } {۱}{۰}}”
# retry_use_local_part
# transport = spamcheck
# no_verify
به این شکل تغییر دهید:
# Spam Assassin
spamcheck_director:
driver = accept
condition = “${if and { \
{!def:h_X-Spam-Flag:} \
{!eq {$received_protocol}{spam-scanned}} \
{!eq {$received_protocol}{local}} \
{exists{/home/${lookup{$domain}lsearch{/etc/virtual/domainowners}{$value}}/.spamassassin/user_prefs}} \
{<{$message_size}{100k}} \
} {۱}{۰}}”
retry_use_local_part
transport = spamcheck
no_verify

اکنون “exim ” را “restart” نمایید:
/sbin/service exim restart
توجه داشته باشید که فایلهای “spamassassin config” در مسیر “/etc/mail/spamassassin/local.cf” واقع اند.

مطالب مرتبط

نظر شما