نمایش ادرسهایی که بیشترین درخواست را به آپاچی ارسال کردن در دایرکت ادمین

نوشته شده توسط: محمد

برای نمایش  ادرسهایی که بیشترین درخواست را به آپاچی ارسال کردن در دایرکت ادمین از دستور زیر در محیط ssh استفاده میکنیم:
 
[php]
awk ‘{print $1}’ /var/log/httpd/access_log | sort | uniq -c | sort -rnk1 | head -n 10
[/php]
 
قابل به ذکر است برای مایش  ادرسهایی که بیشترین درخواست را به آپاچی ارسال کردن در  cpanel از دستور زیر استفاده می شود:
[php]
awk ‘{print $1}’ /usr/local/apache/logs/access_log | sort | uniq -c | sort -rnk1 | head -n 10
[/php]

مطالب مرتبط

نظر شما