خطا error (network unreachable) resolving ‘./DNSKEY/IN

نوشته شده توسط: محمد

سلامم
مشاهده این خطاها در log خطاهای سیستمی را چجوری رفع کنیم؟اصلا چی هست؟
این خطاها مربوط به نوعی از حملات از نوع DNS AMPLIFICATION میشه که قبلا راجبش توضیح داده بودم:
 

 

Oct 23 11:39:03 server named[1585]: error (network unreachable) resolving './DNSKEY/IN': 2001:503:ba3e::2:30#53
Oct 23 11:39:03 server named[1585]: error (network unreachable) resolving './NS/IN': 2001:503:ba3e::2:30#53
Oct 23 11:39:03 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'dlv.isc.org/DNSKEY/IN': 2001:500:48::1#53
Oct 23 11:39:03 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'dlv.isc.org/DNSKEY/IN': 2001:4f8:0:2::19#53
Oct 23 11:39:03 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'ns.isc.afilias-nst.info/A/IN': 2001:500:2f::f#53
Oct 23 11:39:03 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'ns.isc.afilias-nst.info/AAAA/IN': 2001:500:2f::f#53
Oct 23 11:39:03 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'ns.isc.afilias-nst.info/A/IN': 2001:500:1::803f:235#53
Oct 23 11:39:03 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'ns.isc.afilias-nst.info/AAAA/IN': 2001:500:1::803f:235#53
Oct 23 11:39:03 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'ns.isc.afilias-nst.info/A/IN': 2001:503:c27::2:30#53
Oct 23 11:39:03 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'ns.isc.afilias-nst.info/AAAA/IN': 2001:503:c27::2:30#53
Oct 23 11:39:03 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'ns.isc.afilias-nst.info/A/IN': 2001:500:1a::1#53
Oct 23 11:39:03 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'dlv.isc.org/DNSKEY/IN': 2001:4f8:0:2::20#53
Oct 23 11:39:03 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'dlv.isc.org/DNSKEY/IN': 2001:500:60::29#53
Oct 23 11:39:03 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'ns1.isc.ultradns.net/A/IN': 2001:7fd::1#53
Oct 23 11:39:03 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'ns1.isc.ultradns.net/AAAA/IN': 2001:7fd::1#53
Oct 23 11:39:04 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'ns2.isc.ultradns.net/A/IN': 2610:a1:1014::e8#53
Oct 23 11:39:04 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'pdns196.ultradns.org/A/IN': 2001:500:e::1#53
Oct 23 11:39:04 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'pdns196.ultradns.org/AAAA/IN': 2001:500:e::1#53
Oct 23 11:39:04 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'pdns196.ultradns.org/A/IN': 2001:500:40::1#53
Oct 23 11:39:04 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'pdns196.ultradns.org/AAAA/IN': 2001:500:40::1#53
Oct 23 11:39:04 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'pdns196.ultradns.org/AAAA/IN': 2001:502:4612::e8#53
Oct 23 11:39:04 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'pdns196.ultradns.info/AAAA/IN': 2610:a1:1016::e8#53
Oct 23 11:39:04 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'pdns196.ultradns.info/A/IN': 2610:a1:1016::e8#53
Oct 23 11:39:04 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'pdns196.ultradns.co.uk/AAAA/IN': 2610:a1:1017::e8#53
Oct 23 11:39:04 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'pdns196.ultradns.biz/A/IN': 2610:a1:1015::e8#53
Oct 23 11:39:04 server named[1585]: error (network unreachable) resolving 'pdns196.ultradns.com/AAAA/IN': 2001:502:f3ff::e8#53
Oct 23 11:39:04 server named[1585]: client 93.113.174.225#46368: query (cache) 'adobe.com/A/IN' denied
Oct 23 11:39:04 server named[1585]: client 93.113.174.225#23736: query (cache) 'adobe.com/A/IN' denied
Oct 23 11:39:04 server lfd[1196]: SYSLOG check [Lga6AZUNsgZGaVQX]

 

خب راه حل:
 
خیلی سادس:
/etc/sysconfig/named
این فایل رو ویرایش کنین:

OPTIONS="-4"
این مقدارو اضافه کنین
خب با اینکار چه اتفاقی افتاد:
IPv6 را روی سرویس bind غیر فعال کردیم.
اخرم این دستور یادتون نره:
service named restart

مطالب مرتبط

نظر شما