رفع مشکل استارت نشدن Mysql در سرور cpanel

نوشته شده توسط: محمد

[php]
df -h
chown root:root /tmp
chmod 1777 /tmp
mv /etc/my.cnf      /etc/my.cnf.old
tail -f /var/lib/mysql/servername.err
[/php]

[php]
/scripts/securemysql
— nano /etc/my.cnf
[/php]
وارد میکنیم:
[mysql]
local-infile=0

مطالب مرتبط

نظر شما